History of the club
 
Charter President 2005 - Mark Livshets

President 2005-2006 - Sergey Suchkov

President 2006-2007 - Vladimir Salnikov

President 2007-2008 - Alexander Siboni

President 2008-2009 - Stephanie Tsomakaeva

President 2009-2010 - Suleyman Tsomakaev 

President 2010-2011 - Michael Yakovlev

President 2011-2012 - Mariala Agamian

President 2012-2013 - Gokhan Sahin

President 2013-2014 - Svetlana Myasnikova

President 2014-2015 - Gabriele Kötschau
 
​President 2015-2016 - Ekaterina Suchkova
President 2016-2017 - Inna Ledneva

President 2017-2018 - Irina Shestakova